cowlinq

Algemene voorwaarden Cowlinq

We willen u vragen deze Algemene Voorwaarden (hierna steeds aangeduid als: “Voorwaarden”) zorgvuldig door te lezen voor u de Cowlinq website gaat gebruiken. We realiseren ons dat dit flink wat tekst is maar vragen uw begrip voor het feit dat wij regels moeten stellen om te verzekeren dat we een veilige en prettige markt- en internetomgeving creëren. Gebruik van onze Cowlinq website brengt met zich mee dat u instemt met deze Voorwaarden. Als u niet instemt met een of meerdere van deze voorwaarden, mag u de Cowlinq website niet gebruiken. Voordat u handelt op de Cowlinq website zal u specifiek moeten aangeven dat u met deze Voorwaarden instemt.

Deze Voorwaarden zijn te lezen en op te slaan via onze website en daarnaast wordt u op eerste verzoek een exemplaar toegestuurd. Deze website is gemaakt in opdracht van en in eigendom van Agrilinq Holding B.V. met als adres Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam en Kamer van Koophandelnummer 60427299, hierna steeds aangeduid als: “Agrilinq”.

Toegestaan gebruik

Als gebruiker van de Cowlinq website dient u te allen tijde te handelen op een wijze die mag worden verwacht van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker. Gebruik van de Cowlinq website of inhoud of onderdelen daarvan voor handelingen die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of de moraal is niet toegestaan. Meer in het bijzonder is onder andere het navolgende niet toegestaan:

 1. iedere poging om te handelen op de Cowlinq website indien u niet handelingsbekwaam en/of beschikkingsbevoegd bent;
 2. het uploaden, posten of anderszins versturen via of naar de Cowlinq website van content die: • onrechtmatig, schade brengend, obsceen, bedreigend, misbruik makend, aanstootgevend is of anderszins reden geeft tot bezwaar daartegen; • inbreuk maakt of kan maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten, publikaatsrechten of andere eigendomsrechten van Cowlinq en/of andere; • virussen, trojan horses, timebombs of andere schadelijke programma’s of elementen bevat; • kan worden beschouwd als junk mail, kettingbrieven of andere ongevraagde bulk e-mail of gekopieerde berichten; • het internet verstoort of onredelijk zwaar belast; • aan te merken is als onjuiste, misleidende, niet accurate of anderszins schadelijke content;
 3. het pogen om ongeautoriseerde toegang tot de Cowlinq website te krijgen;
 4. het verzamelen van informatie over andere bezoekers/gebruikers van de Cowlinq website zonder hun toestemming of het op een andere wijze dan bedoeld gebruiken van data of datavelden inclusief, maar niet beperkt tot, financiële data en/of e-mailadressen;
 5. verkoop van toegang tot of gebruik van de Cowlinq website – daaronder mede begrepen content van de website, content op of downloadbaar of via deze website toegankelijke informatie – zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Cowlinq;
 6. het kopiëren, veranderen, distribueren, toepassen, revers engineer of anderszins aanpassen van materiaal verstrekt door Cowlinq zoals logo’s, afbeeldingen, tekst, etc. en/of de exploitatie daarvan op enige wijze;
 7. de distributie van juridisch verboden materiaal;
 8. het omzeilen of verwijderen van veiligheidsmaatregelen van de Cowlinq website of delen daarvan;
 9. het manipuleren van prijs van een item/zaak of het op andere wijze aanpassen of wijzigen van aanbiedingen, berichten, content etc. van andere gebruikers;
 10. het omzeilen of manipuleren van onze betalingsstructuur, ons factureringsproces of de aan ons toekomende bedragen;
 11. enige actie ondernemen die ons feedback of rating systeem zou kunnen ondermijnen, het overdragen van uw account (including feedback) en/of user ID aan een andere partij zonder toestemming van Cowlinq.

Het is enkel toegestaan om een hyperlink naar de Cowlinq website en/of Cowlinq op te nemen of melding te maken van de Cowlinq website in de context van een andere website als Agrilinq hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. Verzoeken om dergelijke toestemming voor een hyperlink kunnen worden gericht aan Agrilinq.

Cowlinq heeft niet alle websites die een link naar haar website hebben beoordeeld of nagezien en zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke offsite pagina of andere website gelinkt aan deze site dan ook. Het verbinden (linken) van enige andere (offsite) pagina of andere website geschiedt geheel op eigen risico. Zonder andere acties bij overtreding van het voorgaande uit te sluiten wordt nadrukkelijk opgemerkt dat Cowlinq zich in gevallen als boven omschreven vrij acht om haar service, user accounts en de toegang tot haar website te beperken, op te schorten of te beëindigen. Voorts acht zij zich vrij om content, eventueel pas met vertraging, te verplaatsen of te verwijderen en om alle technische en juridische stappen te nemen om gebruikers van de Cowlinq website te weren als zij een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat deze gebruiker problemen veroorzaakt, dat er eventueel sprake kan zijn van aansprakelijkheid of handelen in strijd met deze voorwaarden. Cowlinq behoudt zich ook het recht voor om onbevestigde accounts of accounts die al lange tijd niet meer worden gebruikt te beëindigen. Als u niet op de voorgeschreven wijze gebruik maakt van de Cowlinq website dient u er rekening mee te houden dat Cowlinq aanspraak maakt op vergoeding van de schade ten gevolge van uw gebruik in strijd met deze Voorwaarden.

Cowlinq behoudt zich het recht voor om informatie die zij van rechtswege dient te verstrekken op verzoek in de gaten te houden, te herzien, op te slaan en/of over te dragen aan partijen die daarop legitiem aanspraak kunnen maken.

Kosten en Service

Cowlinq is gerechtigd een bemiddelings fee in rekening te brengen aan de verkopende partij voor elk dier dat te koop wordt gezet op de Cowlinq website en waarvan de verkoop is afgerond. De verkopende partij zal deze bemiddelings fee verschuldigd zijn aan Cowlinq. Deze bemiddelings fee bedraagt tussen 1-3% en zal, met uitzondering van slachtvee en kalveren, berekend worden over de door de verkopende partij geaccepteerde bieding. In het geval van slachtvee en kalveren zal de bemiddelings fee berekend worden over de uiteindelijke totale uitbetaling van de kopende partij voor het betreffende dier.

Van een afgeronde verkoop is sprake wanneer er in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) een afvoermelding, een aanvoermelding, een exportmelding of een importmelding voor een dier is gemaakt. Deze melding hoeft niet via Cowlinq te lopen om door Cowlinq gezien te mogen worden. Van een afgeronde verkoop is geen sprake bij doodmelding of noodslachtmelding.

Wanneer een dier te koop is gezet op de website van Cowlinq en er een afgeronde verkoop plaatsvindt binnen 3 maanden nadat het dier te koop is gezet op Cowlinq, maar waarbij geen geaccepteerde bieding is, is Cowlinq gerechtigd de bemiddelings fee van 1-3% in rekening te brengen over het hoogste vraagbedrag dat bij het betreffende dier is / was geplaatst op de website van Cowlinq.

Cowlinq is gerechtigd een bemiddelings fee in rekening te brengen aan de kopende partij voor elk dier dat als slachtvee te koop is gezet op de Cowlinq website en verkocht wordt aan een slachterij of slager die gebruik maakt van de Cowlinq website. De kopende partij zal deze bemiddelings fee verschuldigd zijn aan Cowlinq.

Cowlinq zal wekelijks een verzamelfactuur sturen met daarop een overzicht van de door u via Cowlinq aangeboden en verkochte dieren. De aan Cowlinq verschuldigde bemiddelings fee zal binnen 7 dagen na factuurdatum voldaan moeten worden. Indien de uitbetaling via Cowlinq loopt, zal Cowlinq de verschuldigde bemiddelings fee inhouden van de uitbetaling aan de verkopende partij.

Content

Als u Cowlinq content verstrekt dan geeft u Cowlinq een non-exclusief wereldwijd eeuwigdurend niet herroepbaar royaltyvrij en sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van dat materiaal en de daarin vervatte auteurs-, merken-, database- of andere rechten in welke media dan ook, nu en in de toekomst.

Algemeen juridisch

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, verbonden aan de Cowlinq website behoren toe aan Agrilinq. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrecht, octrooien, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnaamrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in Nederland en daarbuiten die zijn verbonden aan de Cowlinq website en/of Cowlinq in het algemeen, inclusief knowhow en business secrets. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven omschreven van Agrilinq op welke wijze dan ook, tenzij u daarvoor op voorhand specifiek schriftelijke toestemming heeft gekregen. Van belang is ook dat u merken, identificatiesymbolen of andere vermeldingen in of op het materiaal en/of enige indicatie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten niet mag verwijderen of aanpassen. In het geval de intellectuele eigendomsrechten van Agrilinq worden geschonden, zal aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de daardoor gemaakte kosten en dientengevolge geleden schade.

Aansprakelijkheid

U onderschrijft en accepteert dat u zelf goed heeft nagegaan of de Cowlinq website geschikt is voor het doel en de service die hierin worden omschreven en dat u niet enkel hebt vertrouwd op aanbevelingen van Cowlinq of haar vertegenwoordigers.

Het materiaal opgenomen op deze website zou niet accuraat kunnen zijn en fouten kunnen bevatten.

Het gebruik van en het browsen door de Cowlinq website en het gebruik van de daarmee verbonden internetservices geschiedt voor eigen rekening en risico. Aansprakelijkheid van Cowlinq en alle andere partijen verbonden met het creëren, produceren en/of exploiteren van de Cowlinq website zijn, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten. Daaronder begrepen is een exoneratie voor directe, indirecte incidentele gevolgen of andere schade die voortkomt uit uw toegang of gebruik van de Cowlinq website en de daaraan verbonden service.

U zal Cowlinq niet aansprakelijk houden voor content van gebruikers, handelingen of het nalaten van gebruikers, of eventuele defecten/gebreken met betrekking tot items die gebruikers aanbieden. U onderschrijft dat de Cowlinq website een marktplaats is die iedereen met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) in staat stelt om runderen zoals kalveren, gebruiksvee en slachtvee aan te bieden, te verkopen en te kopen. Op elk moment en vanaf elke plaats. Cowlinq is zelf niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen koper en verkoper. Cowlinq heeft geen controle over en geeft geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, welzijn, het legaal zijn of overige kwalificaties en specificaties van aangeboden runderen, de juistheid en de accuraatheid van de content, de advertenties, het vermogen van verkopers om te verkopen, van kopers om te kopen en/of het daadwerkelijk tot stand komen van transacties etc. Cowlinq draagt juridische eigendom van runderen niet over van de verkoper aan de koper. Tenzij koper en verkoper zelf anders afspreken wordt de koper juridisch eigenaar van de aangeboden runderen na fysieke terhandstelling daarvan door de verkoper.

Cowlinq exonereert zich nadrukkelijk voor iedere aansprakelijkheid voor schade of verliezen, geldelijk of anderszins, die u zou kunnen lijden doordat u uitgaat van de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt via deze website, haar medewerkers, haar contractspartijen, haar licentienemers of andere aan haar verbonden partijen.

Cowlinq garandeert niet dat de functionele aspecten van de Cowlinq website zonder interruptie en zonder fouten zullen zijn of dat deze website vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. De Cowlinq website en alles op deze website wordt verstrekt “as is”. Zonder enige expliciete of impliciete garantie en zonder op enige wijze te garanderen dat iets verkoopbaar is, geschikt voor bepaald gebruik of niet inbreukmakend zou zijn of anderszins illegaal.

Als Cowlinq in weerwil van het bovenstaande toch aansprakelijk zouden worden gehouden, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot (a) het totaalbedrag dat u ons in de 12 maanden voorafgaand aan de actie die reden geeft tot aansprakelijkheid heeft voldaan of, (b) € 100,= waarbij de hoogste van beide bedragen geldend is.

Biedingen zijn niet bindend

Een bod op een dier is niet bindend. Bij het uitbrengen van een bod wordt de verplichting aangegaan om, indien het betreffende bod wordt geaccepteerd, een bezichtigingsafspraak te maken en na te komen. De verkopende partij is niet verplicht een (redelijk) bod te accepteren. Indien een bod door de verkopende partij wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. Na acceptatie van het bod wordt bij de advertentie vermeld “verkocht onder voorbehoud”. De verkopende partij mag geen hogere prijs meer vragen aan de bieder dan het geaccepteerde bod.

Indien het te koop aangeboden dier om welke reden dan ook wordt verwijderd / uit de verkoop wordt gehaald, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

Het is niet toegestaan biedingen bij te koop staande dieren te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

Deactiveren en reactiveren advertentie

Biedingen op een advertentie verlopen automatisch na vijf werkdagen. Als op een advertentie van u meer dan tien opeenvolgende biedingen zijn geplaatst en u reageert niet binnen 5 werkdagen op één van deze biedingen, heeft Cowlinq het recht om uw advertentie (tijdelijk) te deactiveren. Als uw advertentie (tijdelijk) is gedeactiveerd wordt een e-mail toegestuurd met instructies hoe de advertentie gereactiveerd kan worden. Na reactivering kan het enige tijd duren voordat uw advertentie weer in de zoekresultaten verschijnt op de Cowlinq website.

Garanties

Enige garantie met betrekking tot runderen aangeboden vermeldt op of door de Cowlinq website worden verstrekt door de verkopende partij en nooit door Cowlinq. Disputen of andere acties met betrekking tot dergelijke garanties dienen direct met de verkopende partij te worden opgenomen zonder tussenkomst van Cowlinq. De verkopende partij staat ervoor in dat verkochte runderen voldoen aan de door haar op deze website opgegeven specificaties.

Vrijwaring

U stemt ermee in dat u Cowlinq en al haar werknemers en contractspartners zal vrijwaren van en schadeloos zal houden met betrekking tot alle acties, schade, kosten, boetes, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, etc. ten gevolge van of verbonden aan uw gebruik van deze website en/of de service van Cowlinq en verkoop/koop van runderen door of middels de Cowlinq website.

Bovenstaande verplichtingen voor een gebruiker zullen tot vijf jaar na de laatste verkoop/koop of na de laatste service verstrekt door Cowlinq voortduren.

De gebruiker stemt ermee in dat hij alle betalingsverplichtingen aan Cowlinq verband houdende met de vrijwaringsverplichting binnen vijf dagen na schriftelijk verzoek van Cowlinq zal verrichten. Cowlinq kan een account beperken, opschorten of deactiveren, zoals uiteengezet in onze Gebruiksvoorwaarden. Een account kan worden beperkt, opgeschort of gedeactiveerd tijdens een controle van Cowlinq. Controles maken deel uit van onze inspanningen om een betrouwbare community te zijn en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

Het volgende kan zich voordoen en mogelijk zonder dat Cowlinq dit rechtstreeks meldt, en geven geen recht op enige vorm van compensatie:

• Uw account wordt mogelijk beperkt, opgeschort of gedeactiveerd; • U hebt mogelijk geen toegang tot het platform, uw account of content; • U ontvangt geen assistentie van de Cowlinq Klantenservice; • Lopende of geaccepteerde biedingen kunnen worden geannuleerd;

Privacybescherming

Deze Voorwaarden bevatten tevens een privacy policy. In geval dat deze Voorwaarden en de privacy policy strijdig zijn, gelden deze Voorwaarden. Cowlinq vindt het van belang dat persoonlijke informatie die aan haar wordt toevertrouwd en op haar service staat wordt beschermd door computerveiligheidsmaatregelen en dat alle persoonlijke informatie wordt beveiligd over het internet verzonden. De wijze waarop persoonlijke informatie wordt behandeld is opgenomen in Cowlinq privacy policy.

Cowlinq is een community marktplaats gebaseerd op vertrouwen. Dit vergemakkelijkt het aan- en verkopen van runderen. In de Cowlinq community wordt gewerkt met betrouwbare data van CRV, GD en I&R. Daarnaast heeft Cowlinq de identiteit van de platform gebruikers volledig in beeld door UBN en KvK nummers. Dit alles bij elkaar maakt dat zowel verkopers als kopers bereid zijn te handelen met anderen binnen de community.

Om advertenties te kunnen plaatsen en biedingen te kunnen doen, vraagt Cowlinq om een machtiging waarmee uw gegevens kunnen worden opgehaald bij betrouwbare sector- en overheidsdatabases. Zonder het afgeven van deze machtigingen kan geen account aangemaakt worden.

Uw profiel is voor anderen in de Cowlinq community niet te zien. Alleen voor- en achternaam verschijnen bij het uitbrengen van een bod. Bij de advertentie kunnen anderen details over de locatie zien, zoals grootte van veestapel, maar worden naam en contactgegevens niet gedeeld. Gegevens worden pas kenbaar gemaakt aan een andere partij wanneer, na acceptatie van een bieding, een bezichtiging tot stand moet komen.

Aanschrijvingen

Alle mededelingen moeten schriftelijk worden gedaan. Per aangetekende post of e-mail. Deze kunnen worden gericht aan het fysieke adres van Cowlinq B.V., Agora 4, 8934 CJ Leeuwarden, of aan info@cowlinq.com.

Toepasselijk recht en toepasselijk forum ###

Op deze Voorwaarden en alle zaken die verband houden met het gebruik van de Cowlinq website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Voorwaarden, dus door Cowlinq aangeboden service en/of haar website zullen, behoudens dwingend rechtelijke bevoegdheid van een andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

Veranderingen in deze Voorwaarden

De datum van waaraf deze Voorwaarden van toepassing zijn is 12 maart 2015. Cowlinq behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen door een nieuwe versie hiervan op haar website te plaatsen. Wanneer u de website opnieuw bezoekt en/of opnieuw gebruik maakt zullen de laatst aangepaste Voorwaarden van toepassing zijn.

Cowlinq privacy policy

Gebruik persoonsgegevens

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

• om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon; • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven (denk hierbij aan het een halt toeroepen van verdachte conversaties via onze website); • om onze diensten en content en op u af te stemmen, te meten en te verbeteren; en • om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten.

Doorgifte aan derden

U stemt ermee in dat wij geanonimiseerde bedrijfsinformatie mogen tonen wanneer een dier te koop wordt gezet. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de dierziektestatussen van de locatie. U stemt ermee in dat wij uw contactgegevens en diergegevens delen met een bieder nadat u als verkopende partij een bod van deze bieder heeft geaccepteerd. Deze gegevens zijn nodig om een afspraak te kunnen maken voor bezichtiging en ophalen van het dier.

U stemt ermee in dat wij dat wij bedrijfsgegevens en diergegevens delen met de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Hierdoor zijn de volgende meldingen via de Cowlinq site mogelijk in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van RVO:

• Aanvoermeldingen wanneer u een rund koopt • Afvoermelding wanneer u een rund verkoopt of laat slachten

Persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘Mijn profiel’ account. Uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk.

Wanneer u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben wij het volgende van u nodig:

• Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contactgegevens en uw e-mailadres vermeld is • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal Cowlinq deze vernietigen)

U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar helpdesk@cowlinq.com met de documentatie als bijlage, of via de post naar: Cowlinq B.V. t.a.v. Helpdesk, Agora 4, 8934 CJ Leeuwarden. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect en wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy policy. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@cowlinq.com.

Laatste aanpassingen gemaakt op 20 augustus 2015